Observera att vår för närvarande betalväxel Payson kräver vid upprepade köp, att e-postadress verifieras på grund av penningtvättslagen.

Allmänna villkor, köpvillkor, avtalsvillkor

Namnändring av företag 2020-09-15 till WBS Webbhotell AB.

”Version 2018-01-10” Ersätter alla tidigare versioner.
Ändring från 2014-04-01 gäller att vi har avvecklat FAX och korrigerat språk i texten, samt tagit bort prisangivelsen gällande påminnelse och expeditionsavgift.

WBS Webbhotell AB Allmänna villkor, gäller för samtliga kunder och avtal, nedan kallad WBS AB.

§ 1 Allmänt

§ 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund/abonnent och WBS Webbhotell AB, nedan kallat WBS AB, med avseende på avtal och abonnemangstjänster såsom Webbhotell, domänregistrering, SMS-tjänster och därtill hörande tilläggstjänster som WBS AB levererar från tid till annan.

§ 1.2 Abonnent, även kallad kund, kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part.

§ 2 Abonnemang

§ 2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i abonnemanget hos WBS AB hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura för avtalet.

§ 2.2 Alla order till WBS AB genererar ett kvitto eller faktura, WBS AB utför registrering av domän eller aktiverar beställd tjänst efter fullgod betalning. Kvittot på betalningen är inte ett bevis på att domännamn eller SMS-prefix är registrerad på abonnent. Bevis på att registrering är genomförd är att WHOIS anger abonnent eller att WBS AB i separat meddelande bekräftar att registrering är genomförd.

§ 2.3 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden. Fri support sker via e-post och telefon under ordinarie öppettider samt information på WBS AB’s hemsidor och kan ändras från tid till annan. Fri support begränsas till tjänstens funktionalitet.

§ 3 Avtalstid

§ 3.1 Beställningen är bindande från och med beställningsdagen.

§ 3.2 Avtalet löper årsvis eller enligt annan överenskommelse med WBS AB.

§ 3.3 Avtal kan sägas upp när som helst. Uppsägning skall ske skriftligen, undertecknad av kontohavaren eller firmatecknare, senast 30 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas. Uppsägning gäller först efter abonnent erhållit bekräftelse från WBS AB via e-post eller brev. Uppsägning av domännamn kan även utföras via domanregister.se kontrollpanel.

§ 3.4 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka WBS AB ansvarar (mer än 5% nertid under en månad). Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad vilket WBS AB har rätten att avgöra.

§ 3.5 WBS AB äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen sker skriftligen. WBS AB äger också rätten att säga upp avtalet med abonnent, om WBS AB anser att deras hemsida är olämplig, oseriös, omoralisk, oetisk eller liknande av olika anledningar.

§ 3.6 Vid kunds bristande betalningsförmåga, 20 dagar efter förfallodag, har WBS AB rätt att stänga
av kunds abonnemang och tjänster tills dess full betalning för avtal har erlagts.

§ 4 Avgifter för abonnemang

§ 4.1 Köpvillkor vid bank- och kreditkortsköp.
Villkor för köp av domännamn via kontokort/Visa/Mastercard från domanregister.se, inviso.se, SmartSMS.se, SmartSMS.nu och annan domän från tid till annan.

Pris och betalning:
Alla priser är inklusive moms.
WBS AB tar ingen avgift för kortbetalning.

Leverans:
Leveranstid för domänregistrering är normalt inom 24-48 timmar, beroende på valt betalsätt, alltid efter full betalning är erlagd.

Ångerrätt:
WBS AB följer Distans- och hemförsäljningslagen.
Lagen innebär att du som privatkund har rätt att ångra ett distansköp inom 14 dagar från det att du tagit emot varan.
Retur accepteras endast under förutsättning att domänen ej är registrerad.

Utdrag ur Distans- och hemförsäljningslagen, sökning och länk kan ändras från tid till annan: http://www.notisum.se.
4 § Bestämmelserna om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal om
1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen,
2. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
Domänregistrering, skickade SMS samt liknande tjänster är exempel på en vara som inte går att återlämna.

Reklamation:
Om det blivit fel vid betalning eller tjänsten, kontakta alltid support.
Vid eventuella felstavningar i domännamn från kunds sida så ställer sig WBS AB utanför ansvar.

§ 4.2 Avgifter för webbabonnemang och förnyelse av abonnemang utgår i form av förskottsbetalning via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar netto om inget annat avtalas. WBS AB äger rätt att tillägga expeditionsavgift enligt gällande taxa vid pappersfakturering. Påminnelseavgift enligt gällande taxa påföres alltid enligt lag.

§ 4.3 Abonnent som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang, 20 dagar efter fakturans förfallodag, dock ej innan att betalningspåminnelse har skickats antingen via e-post eller brev. Uteblir betalning efter påminnelse har WBS AB rätt att skicka ärendet vidare till inkassobolag. Har abonnemanget gått vidare till inkassobolag tillkommer en avgift för att få öppna upp abonnemanget igen. Öppnandet kan tidigast göras när WBS AB fått en slutrapport från inkassobolag att kravet är fullbetalt. Abonnenten måste själv skriftligen begära öppning av sitt webbabonnemang.

§ 4.4 Dröjsmålsränta utgår med 18 % efter förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

§ 4.5 Abonnenten skall snarast meddela WBS AB om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom 10 dagar efter fakturadatum, förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall WBS AB medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

§ 4.6 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling tillkommer och ligger utanför WBS ABs ansvar.

§ 4.7 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Gäller ej SMS eller liknande mobila tjänster.

§ 4.8 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för avgiftshöjningens ikraftträdande.

§ 4.9 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 4.10 WBS AB kan inte hållas ansvarig för abonnents omkostnader.

§ 4.11 WBS AB har rätt att göra kreditupplysning på kund innan order accepteras.

§ 4.12 WBS AB har rätt att makulera order om pris eller orderformulär är felaktigt eller kund angett felaktiga kontaktuppgifter.

§ 5 Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Abonnenten får överlåta avtalet endast efter WBS ABs medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6 WBS AB’s ansvar

§ 6.1 WBS AB utövar ingen kontroll över information eller material som finns på WBS AB’s servrar. WBS AB är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. WBS AB är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång eller skadlig kod körs på WBS AB’s datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

§ 6.2 WBS AB förbehåller sig rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. WBS AB har rätt att byta server eller mjukvara mot annan server eller mjukvara om WBS AB anser att det behövs för att säkerställa drift eller förbättra prestanda.

§ 6.3 Då abonnemang upphört genom skriftlig uppsägning eller genom utebliven betalning, har WBS AB efter sista datumet på gällande faktura inget ansvar för hemsida, e-postkonton, datafiler, SMS eller domän, ej heller ansvar att omdirigera hemsida, ankommande e-post, SMS eller domän.

§ 6.4 WBS AB hanterar all kundinformation såsom konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Dock kan WBS AB via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

§ 7 Abonnentens ansvar

§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot mot dessa. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos WBS AB.

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-post etc.

§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

§ 7.5 Abonnenten får inte sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan skriftligt tillstånd från WBS AB. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under WBS AB domän. Återförsäljare eller Partner av WBS AB’s tjänster får däremot göra detta.

§ 7.5 Abonnenten måste godkänna den aktuella toppdomänens (registerhållarens) generella villkor och avtal vid domänregistrering. Kontakta WBS AB om länkar till villkor för den aktuella toppdomänen saknas vid registreringstillfället. Alla generic TLD lyder under UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) som kungörs via följande adress: http://www.icann.org.
Abonnenten skall kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter minst 1 gång per år i WBS AB kontrollpaneler för vald tjänst.

§ 8 WWW-policy

§ 8.1 WBS AB vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. WBS AB förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

§ 8.2 WBS AB har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

§ 8.3 Webbabonnemang innebär att abonnenten har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via webbsidan eller kontrollpaneler som WBS AB tillhandahåller från tid till annan.

§ 8.4 WBS AB skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webb-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av webb-utformning, uppdatering etc – till angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webb-ägarens ansvar.

§ 8.6 WBS AB förbehåller sig rätten att stänga av en kunds webbabonnemang om vi bedömer att innehållet kan anses vara stötande, t.ex. sidor med pornografiskt innehåll.

§ 9 Force majeure

§ 9.1 WBS AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som WBS AB skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder WBS AB inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 10 Tvist

§ 10.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt i Göteborg.